سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی
1 2 >

97/2/17
4:14 ع

مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر و حسابداری، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و 02170705086

مشاوره حقوقی  9099071865  

http://www.hamgampc.ir

https://t.me/hamgamrayan

https://t.me/hamgamrayane


  

97/5/21
11:37 ص

مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر و حسابداری، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و 02170705086

مشاوره حقوقی  9099071865 


http://www.hamgampc.ir

https://t.me/hamgamrayan

https://t.me/hamgamrayane

دفتر روزنامه

دفتر روزنامه دفتری است که کلیه عملیات ومعاملات مالی یک واحد مالی باید بصورت روزانه و با درج تاریخ ان رویداد و با شرح کامل در ان ثبت شود. دفتر روزنامه باید دارای ستون هایی با عناوین1-شماره سند حسابداری2-تاریخ رویداد مالی3-ستون شرح4-ستون عطف 5-مبلغ بدهکار6-مبلغ بستانکار می شود. شماره سند حسابداری نشان دهنده شماره ان سند که رویداد مربوطه در ان اتفاق افتاده است. ستون تاریخ نشان دهنده تاریخ سند...


  

97/5/21
11:35 ص

مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر و حسابداری، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و 02170705086

مشاوره حقوقی  9099071865 


http://www.hamgampc.ir


https://t.me/hamgamrayan


https://t.me/hamgamrayane

 آیا محصولات نرم افزاری می تواند به عنوان دارایی ثابت ثبت شود؟

وفق استاندارد شماره  سازمان حسابرسی در ارتباط با حسابداری داراییهای نامشهود ثبت دفتری محصولات نرم افزاری حسب مورد می تواند به عنوان دارایی ثابت مشهود یا نامشهود ثبت شود و یا به حساب هزینه های دوره لحاظ شود. حالتهای مختلف مرتبط با محصولات نرم افزاری عبارتند از:

1 در صورتیکه نرم افزار توسط شرکت برای استفاده داخلی توسعه یابد کل هزینه های مرتبط با توسعه به حساب هزینه های دوره منظور شود.

2 در صورتیکه نرم افزار توسط شرکت برای فروش خریداری شود به حساب موجودی کالا منظور خواهد شد.

3 در صورتیکه نرم افزار به گونه مکمل سخت افزار(مثلانرم افزار سیستم عامل) باشد به عنوان دارایی مشهود و ذیل ردیف دارایی مشهود ثبت خواهد شد.

4 در صورتیکه نرم افزار جزء مکمل سخت افزار نباشد می تواند به عنوان دارایی نامشهود تلقی شود.


  

97/5/14
4:45 ع

 مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر و حسابداری، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و 02170705086

مشاوره حقوقی  9099071865


http://www.hamgampc.ir

https://t.me/hamgamrayan

https://t.me/hamgamrayane

دفاتر قانونی

پس از این که رویدادهای مالی در ســند حســابداری به ثبت رسیدند، باید در دفتر روزنامه ثبت میشوند. در حقیقت زمانی
که سند حسابداری برای رویداد مالی تنظیم و به امضای مقام ذی صالح رسید، مجوز ثبت آن در دفاتر شرکت داده شده است.
دفاتر حسابداری را میتوان به دو گروه تقسیم کرد:
1ـ دفاتر رسمی یا قانونی: دفاتری هستند که از نظر قوانین و مقررات تهیه آنها اجباری است. دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه
و دفتر کل میباشد.
2ـ دفاتر غیررســمی یا کمکی: دفاتری هســتند که تهیه آن اجباری نیســت اما بهمنظور ایجاد ســهولت و دقت در نگهداری
حسابها تهیه میشوند، مانند دفتر معین.
دفاتر حسابداری به دو گروه تقسیم میشود:
1( دفاتر رسمی یا قانونی که شامل دفتر روزنامه و دفتر کل هستند.
2(دفاتر غیر رسمی یا کمکی که مهمترین آنها دفتر معین است.
2 نیز اسم برده شده است که در حال
1 و دفتر کپیه
در ماده 6 قانون تجارت، عالوه بر دفتر روزنامه و دفتر کل، از دفتر دارایی
حاضر مورد استفاده قرار نمیگیرند.
دفتر روزنامه
 پس از اینکه رویدادهای مالی در ســند حســابداری ثبت شــد باید در دفتر روزنامه نیز ثبت گردد. دفتر روزنامه انواع
مختلفــی دارد. دفتر روزنامهای را که کلیه معامالت و عملیات مالی در آن ثبت میشــود، دفتــر روزنامه عمومی مینامند. دفتر
روزنامهای که در آن فقط یک نوع خاص از رویدادهای مالی ثبت میشود، دفتر روزنامه اختصاصی خوانده میشود، مثل دفتر
روزنامــه خرید، دفتر روزنامه فروش، دفتر روزنامه پرداختهای نقدی و دفتر روزنامه دریافتهای نقدی. در این کتاب فقط در
مورد دفتر روزنامه عمومی بحث خواهد شد.
3، کلیه  معامالت و عملیات مالی مؤسســه به ترتیب تاریخ ثبت میشــود. بر اســاس ماده 7 قانون
 در دفتر روزنامه عمومی
تجــارت، دفتر روزنامه دفتری اســت که تاجر باید همه روزه مطالبات، دیون و داد و ســتد تجارتــی و معامالت راجع به اوراق
تجارتی )از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی( و بهطور کلی تمام واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که
4
باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت میکند در آن ثبت نماید.


  

97/5/14
4:44 ع


مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر و حسابداری، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و 02170705086

مشاوره حقوقی  9099071865 


http://www.hamgampc.ir

https://t.me/hamgamrayan

https://t.me/hamgamrayane

دفترکل

دفتر کل دفتری است که همه حسابهای یک موسسه به صورت تفکیک شده در ان نگهداری می شودو برای هریک از حسابهای دارایی ها یا بدهی ها و سرمایه به عنوان مثال دارایی ها مثل صندوق حسابهای دریافتنی بانک وغیره و بدهیها مثل حسابهای پرداختنی اسناد پرداختنی وام پرداختنی وغیره باید یک حساب مجزا باز شود.وتمامی حسابهای دفتر روزنامه بصورت بدهکار یا بستانکار در دفتر کل ثبت شود.
دفترکل دفتری که تاجر باید کلیه معاملات خود را حداقل هفته ای یک بار از دفتر روزنامه وارد دفترکل کند و هر حساب را در صفحه ای مخصوص به صورت خلاصه ثبت کند. وهر حساب براساس سرفصل ان که در دفترروزنامه قرار دارد در صفحات مخصوص در دفتر کل ثبت می شود.و در نهایت می توان از ان حساب سود زیان یا تراز نامه را از ان تنظیم کرد.
دفترکل  نیز مانند دفتر روزنامه دارای سطر و ستون هایی برای انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به کل می باشد.
ستون های دفترکل شامل عناوین1)شماره سند حسابداری2)تاریخ3)شرح4)عطف5)بدهکار6)بستانکار7)تشخیص8)مانده می باشد.
کاربرد ستون ها مانند ستونهای روزنامه است لازم به ذکر است که ستون عطف شماره صفحه دفتر روزنامه که مبلغ مربوطه از ان صفحه منتقل شده نوشته می شود.
ستون تشخیص نیز نشان دهنده مانده حسابها به صورت بدهکار یا بستانکار می باشد.
و ستون مانده ازمابه التفاوت ستون بدهکار از بستانکار بدست می اید.
اگر جمع مانده بدهکار از بستانکار بیشتر باشد مانده حاصله در دفتر کل بدهکار و بالعکس اگر جمع مانده بستانکار از مانده بدهکار بیشتر باشد مانده حاصله در دفتر کل بستانکار می شود.


  

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ