سفارش تبلیغ
صبا
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

97/7/5
12:51 ع

مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر و حسابداری، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و 02170705086

مشاوره حقوقی  9099071865  

http://www.hamgampc.ir

https://t.me/hamgamrayan

https://t.me/hamgamrayane

 

ماده  238 قانون مالیاتهای مستقیم 

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می‌شود. چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ

ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امورمالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع

رسیدگی و درصورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست. آن را رد و را ظهر برگ تشخیص درج

و امضاء نماید و درصورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد. مراتب ظهر

تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد ومدارک ابرازی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد

موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا درظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.

 

 ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ